środa, 23 września 2020

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  blog : biblgodkowo.blogspot.com

Data publikacji strony internetowej: 2015.04.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Blog: biblgodkowo.blogspot.com jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Niektóre dokumenty opublikowane na blogu są niedostępne, ponieważ są bardzo obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają dokładnych opisów a poprawienie; dostępności strony wiązało by się z obciążeniem finansowym dla Biblioteki;

 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;

 4. Rozmiar niektórych plików nie jest dostosowany do szablonu strony:

 5. Nie wszystkie elementy są właściwie opisane;

 6. Kontrast pomiędzy kolorem podświetlonego linka a kolorem tła jest niewystarczający, aby spełnić wymagania poziomu WCAG AA.

 7. Wielkość czcionki nie jest właściwa we wszystkich miejscach.

 8. Brak alternatywnych opisów obrazów, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej takich, jak fotografie, wykresy czy ikony.

 9. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 10. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

 11. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 12. Dokumenty opublikowane przed 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania

  zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników biblioteki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 • Osobą do kontaktu jest Justyna Kucej

 • E-mail: bpggod@wbp.olsztyn.pl

 • Telefon: 552497621

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Anna Korzeniowska

 • Adres: Godkowo 62
  14-407 Godkowo

 • E-mail: bpggod@wbp.olsztyn.pl

 • Telefon: 552497621

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publicznej Gminy Godkowo

Godkowo 62

14-407 Godkowo

Biblioteka jest umiejscowiona, w tym samym budynku, w którym znajduje się apteka i Ośrodek Zdrowia. Posiada wspólne z apteką oddzielne wejście przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Schody wejściowe wyposażone są w poręcze.

Z korytarza wchodzi się do apteki i lokalu, który zajmuje Biblioteka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajduje się czytelnia.

W Bibliotece jest jedna toaleta dostępna dla personelu i użytkowników.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed Biblioteką znajduje się ogólnodostępny parking.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.