wtorek, 13 października 2020

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę w okresie epidemii wirusa SARS-CoV 2

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę w okresie epidemii wirusa SARS-CoV 2


W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń organizowanych od dnia 13 października 2020 r. do odwołania. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej http://biblgodkowo.blogspot.com. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do wydarzenia. Podczas całego wydarzenia dzieci oraz młodzież pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku grup zorganizowanych pod opieką nauczycieli, wychowawców przedszkolnych lub innych opiekunów grup.

2. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:


jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,

przebywa na kwarantannie,

jest pod nadzorem epidemiologicznym.

przejawia objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, suchy kaszel, brak smaku i węchu itd.)


3. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi Biblioteki. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora przez okres 14 dni od wydarzenia.

5. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

6. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.

7. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

8. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

9. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie minimum 1,5 - metrowego odstępu).

10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym lub przebywania na terenie Biblioteki mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

11. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń kulturalnych jest zabroniona.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2


Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez Bibliotekę wydarzeniu.

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo, Godkowo 62, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki, tel. 55 2497621, e-mail: bpggod@wbp.olsztyn.pl

2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: bpggod@wbp.olsztyn.pl z dopiskiem RODO.

3. Cel przetwarzania danych: ewentualne poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.